Fejbol gård, på vars marker våra tomter och gemensamt ägda områden ligger, tillhör

Vykort Sparreholms Station, förlag Vallins Bokhandel Flen, Calegi vykortslager 2953ursprungligen Sparreholms gods. Godset har fått sitt namn efter Jöran Bengtsson Sparre som ägde godset i mitten av 1600-talet. Det hette tidigare Hyltingenäs efter ortsnamnet.
Fejbol köptes i början av 1960-talet av ett bolag som avsåg att anlägga tomter för fritidshus på ägorna. En byggnadsplan utarbetades därför i mitten av 1960-talet. Bolaget anlade vägar och drog fram sommarvatten och elledningar till alla tomter. Badplatsen, hamnen och bastun tillkom också. Tomtförsäljningen påbörjades under senare delen av 1960-talet och den sista tomten såldes antagligen 1969.
Vid årsmötet 1970 övertog tomtägarna ansvaret för de gemensamma anläggningarna. En tomtägarförening och en vägförening skötte därefter anläggningarna till 1999 då en enda förening, Lövåsens Samfällighetförening, tog över hela ansvaret.
Uppgifter framtagna av Arvid Sanmark.